Telefóny

Odber noviniek

Všeobecné obchodní podmínky podnikatele Jiří Opletal

IČ: 71590552, místem podnikání: Fetrovská 47, Praha 6, 160 00

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Jiří Opletal (dále jen jako „Příkazník“) a druhými stranami (dále jen „Příkazce“) vzniklé uzavřením příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“).

  2. Uzavřením Smlouvy odkazující na VOP je Příkazce i Příkazník považují za nedílnou součást uzavírané Smlouvy.

  3. Příkazce obstará pro Příkazníka objednanou věc za sjednanou úplatu. Zboží pochází od zahraničního subjektu, Příkazce si jej vybere z nabídky umístěné na webových stránkách Příkazníka (www.levnesmartphony.cz)

 

 1. Uzavření smlouvy

  1. Příkazní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky Příkazce odeslané prostřednictvím internetového obchodu Příkazníka.

  2. Závazná objednávka Příkazce by měla obsahovat:

 • identifikační údaje Příkazce (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon a email Příkazce,

 • přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,

 • způsob dodání zboží,

 • číslo objednávky, datum odeslání

Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany Příkazníka přijata.

  1. Příkazce uskutečňuje objednávku prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu Příkazníka, přičemž Příkazce potvrdí obsah nákupního košíku, zejména pak odsouhlasí specifikaci zboží obsaženého v košíku, jeho cenu a počet kusů, dále pak zvolí způsob úhrady a dopravy na místo dodání. Takto uskutečněná objednávka je považována ze strany Příkazníka za závaznou.

  2. Příkazník na základě řádné závazné objednávky Příkazce vydá Příkazci potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství i předpokládaný termín plnění dodávky. Neoznámí-li Příkazník Příkazci nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení závazné objednávky Příkazníka, že jí nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněný Příkazcem v závazné objednávce byl Příkazníkem přijat.

  3. V případě, že Příkazník nebude schopen závaznou objednávku Příkazce zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává, je momentálně doprodáno nebo se výrazně změnila jeho cena. Příkazník je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat Příkazce za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

  4. Příkazník je oprávněn závaznou objednávku potvrzenou Příkazcem stornovat jen se souhlasem Příkazce, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednaného zboží Příkazci. V opačném případě je Příkazce povinen Příkazníkovi uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil Příkazník).

  5. Příkazce je oprávněn do 24 hodin poté, co obdrží potvrzení závazné objednávky od Příkazníka, oznámit Příkazníkovi písemně změnu objednávky, což se Příkazník zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již neobjednal původně objednané zboží u zahraničního subjektu či nedošlo k odeslání objednaného zboží Příkazci. Neprovede-li Příkazce takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené Příkazníkem považována smluvními stranami za závaznou a tato objednávka je považována za platnou Smlouvu.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Příkazník se zavazuje, že pro Příkazce obstará objednanou věc.

  2. Povinností Příkazce je zaplatit Příkazníkovi sjednanou odměnu.

 

 1. Cena

  1. Kupní cena zboží dodávaného Příkazci v souladu se Smlouvou je stanovena na základě ceníku Příkazníka platného v době objednání zboží, v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž Příkazce s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.

  2. Součástí kupní ceny jsou náklady na dopravu zboží a odměna Příkazníka. Výše odměny se odvíjí od druhu a ceny zboží. Vznik nároku na odměnu za poskytnutí služby je totožný s okamžikem uzavření smlouvy.

  3. V kupní ceně není zahrnuto clo, daň z přidané hodnoty ani další možné poplatky.

  4. Vzniknou-li Příkazci náklady spojené s hrazením cla nebo daně z přidané hodnoty, předloží Příkazníkovi doklady potvrzující hrazení těchto nákladů ze strany Příkazce. Příkazník na jejich základě Příkazci vzniklé náklady proplatí.

 

 1. Platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

  1. Příkazce hradí platbu předem bankovním převodem na účet Příkazníkanejpozději do 5 dnů od objednání zboží.

  2. Platba je provedena na základě údajů uvedených v emailu, kterým Příkazník potvrzuje přijetí objednávky. Potvrzující email obsahuje označení Příkazce a Příkazníka, specifikaci druhu a počtu zboží, výši kupní ceny a datum splatnosti kupní ceny.

  3. Za provedenou úhradu se považuje až její připsání na bankovní účet Příkazníka. Po uhrazení je zboží neprodleně expedováno Příkazci.

  4. Příkazce nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

  5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Příkazce se sídlem (místem podnikání, bydlištěm) na území České republiky v době, kdy je toto zboží předáno prvnímu dopravci.

 

 1. Dodání zboží

  1. Doba dodání zboží Příkazci činí zpravidla 7 dnů od připsání platby na účet Příkazce.

  2. Za okamžik dodání zboží Příkazci se sídlem (místem podnikání, bydlištěm) na území České republiky se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

  3. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je Příkazce povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obalatd., je Příkazce povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Příkazníka, to však jen v případě, kdy nebezpečí škody na zboží přechází na Příkazce později, než je uvedeno v čl. 5.5 VOP.

  4. V případě, že si zboží přebírá přímo Příkazce, potvrzuje jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje mimo jiné jeho jméno, příjmení, číslo občanského průkazu (popř. jiného dokladu – cestovní pas), případně další identifikační údaje a podpis Příkazce.

  5. Příkazce je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 ObchZ. V případě, že Příkazce odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit Příkazníkovi veškeré náklady s daným obchodním případem.

  6. Zboží neobsahuje manuál pro ovládání v českém jazyce. Tentobude Příkazci na vyžádání zaslán Příkazníkem na kontaktní email Příkazce ve formě pdf. Pokud Příkazník nebude mít k dispozici manuál v českém jazyce, poskytne jej v jazyce anglickém.

  7. Příkazník zaručuje, že zboží bude mít nejlepší dostupnou verzi lokalizace do českého jazyka. Nevylučuje však, že se v překladu mohou vyskytnout texty psané v anglickém jazyce.

 

 1. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

  1. Pokud Příkazce Příkazníkovi nezaplatí celou kupní cenu řádně a včas, je Příkazník oprávněn od smlouvy s Příkazcem odstoupit.

  2. Pokud nebude Příkazník schopen zajistit objednané zboží za cenu uvedenou v internetovém obchodě Příkazníka k expedici Příkazci do 30-ti dnů ode dne přijetí objednávky Příkazníkem, jsou Příkazce i Příkazník oprávněni od smlouvy odstoupit.

  3. Příkazce spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů počíná běžet následující den po převzetí zboží.

  4. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být prokazatelně doručeno Příkazníkovi na adresu místa podnikání nebo na email info@levnesmartphony.cz. nejpozději v poslední den této lhůty. Toto oznámení musí obsahovat:

 • projev vůle Příkazce odstoupit od smlouvy

 • adresu Příkazce

 • uvedení bankovního účtu, na který má být zaslána vrácená kupní cena zboží

 • datum a podpis

  1. Příkazce je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží povinen splnit následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené

 • musí být kompletní, a to včetně veškerého příslušenství a originálního obalu

 • musí být doručeno na adresu místa podnikání Příkazníka nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží

 • zboží nesmí být zasláno na dobírku

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od Smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady Příkazce zpět.

  1. Příkazce bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, vzniká Příkazníkovi vůči Příkazci nárok na náhradu škody.

  2. Nárok na úhradu vzniklé škody je Příkazník oprávněn jednostranně započíst proti nároku Příkazce na vrácení kupní ceny.

  3. Zaplacenou kupní cenu obdrží Příkazce zpět nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 1. Ostatní ujednání

  1. Jestliže kterékoli ustanovení těchto VOP bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto VOP.

  2. Právní vztahy mezi Příkazcem a Příkazníkem neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky.

  3. Příkazník poskytuje své služby pouze na území České republiky.

  4. Kontaktní údaje Příkazníka: adresa pro doručování Fetrovská 47, Praha 6, 160 00, emailová adresa info@levnesmartphony.cz., telefon 607 656 092.

  5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 20.11.2012.